Menu
чист

Нашите решения за Пловдив

В предишната си статия обърнахме внимание върху някои от многото проблеми на Пловдив. Ние – коалиция „Обединени зелени“ сме на мнение, че описаните във въпросната статия прояви на административен произвол и нехайство трябва да бъдат прекратени и, ако бъдем подкрепени от пловдивските граждани, ще предложим и защитим в Общински съвет – Пловдив следните предложения:

  • Предприемане на мерки за възстановяване на застрашените лонгозни гори по поречието на р. Марица, облагородяване на тепетата чрез възстановяване на парковото осветление, полагане на подходяща настилка и пейки, своевременното им почистване от отпадъци, както и строг контрол и спазване на забраната за достъп на МПС до природните забележителности. Смятаме, че гражданите в Пловдив заслужават нови зелени пространства, подходящи за разходка, активен спорт и културни мероприятия. Налице са възможности за общината за промяна статута на съответните територии в районите „Тракия“ и „Западен“ (на север от коритото на р. Марица, срещу действащия Гребен канал), така че да бъдат създадени два нови публични парка.

 

  • Река Марица притежава потенциал да се превърне в средищно място, което да събира жителите на Пловдив, вместо единствено да служи за преминаване от една част на града в друга, като не е задължително заливните гори в коритото на реката да бъдат изсечени, както предлага общината. Инициативи като One Architecture Week демонстрират, че пространства в и около реката могат да бъдат временни заливни паркове, през тях да минават пешеходни и велоалеи, в непосредствена близост да бъдат изграждани сцени за музикални и културни прояви, да приютяват плажове и плажни барове, да имат научна и образователна стойност като места за наблюдение и изучаване на флората и фауната. Подобна значима трансформация на градското пространство неминуемо трябва да премине през широк и прозрачен обществен дебат, в който да вземат участие природозащитници, представители на гилдиите, професионалнисти (архитекти, инженери, урбанисти и т.н.), ученици, студенти и пр., за да се намерят пресечните точки между различните визии за реката, като се ползва опитът на европейски градове като Виена, Берлин, Париж и т.н.

 

  • Обсъждане и създаване на работещ модел, контролиран от общинската администрация, според който юридическите лица – етажни собствености, които участват в озеленяването, поддържането и почистването на принадлежащите междублокови пространства, да могат да ползват данъчни преференции върху размера на данъка за недвижимите имоти (и/или леките автомобили).

 

  • Иновативна част от решението на проблема със замърсения въздух в града може да бъде намерено в озеленяването на фасади и покриви на публични сгради. Редица академични изследвания и добри практики в държави като Канада, САЩ и Великобритания доказват, че с подходящо озеленяване може да се подобри изолацията на сградите, да се намали консумацията на енергия, да се увеличи задържането на води при проливни дъждове и да се пречиства въздуха. След проверка на конструктивната здравина на сградите могат да бъдат избрани и подходящи места за създаване на градини на покривите, напр. за растения с нисък конструктивен товар като билки и подправки.

 

  • Ограничаване употребата на нискокачествени въглища с високо съдържание на пепел и сяра, и мокра дървесина при предоставяне на енергийно подпомагане, е частично в правомощията на МЗХ, МОСВ и МТСП. В същото време Община Пловдив може да съдейства за по-бързото и ефективно осъществяване на този процес, като проведе информационна кампания сред гражданите за ползите за околната среда и здравето при ограничаване употребата на твърди горива за отопление и лични автомобили за транспорт. Следва училищата на територията на общината да се включат в този процес, за да се насърчава и разширява екологичното образование сред децата и тийнеджърите. Предвид факта, че съответно 65 % и 93 % от емисиите на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 се дължат на битово горене и пътен транспорт (по данни на ИАОС за 2013г.), дори и частичното намаляване на тези вредни практики ще доведе до значително повишаване на качеството на атмосферния въздух.

 

  • Социалното подпомагане с енергийни помощи чрез нискокачествени въглища и мокра дървесина може да бъде трайно променено чрез съответните законови мерки, като се стимулира реализиране на проекти за разширяване на централното топлоснабдяване и газоснабдяването в жилищните сгради, както и с изграждане на независими енергийни системи, работещи с възобновяеми енергийни източници (слънце, вятър, биомаса и др.). Общностните енергийни проекти (енергийни кооперативи) имат своите икономически, социални и екологични ползи, напр.: намалена зависимост от изкопаеми и/или вносни горива, формиране на култура на пестене на енергия, поддръжка и поправка на енергийния източник със собствени умения, намалени емисии на парникови газови, пестене на водни ресурси и др. Подобни работещи енергийни кооперативи с ВЕИ съществуват и в България, напр. изграден е блок с фотоволтаици в София, собственост на 117 жилища, който спестява 35 МВч/годишно.

В следващите анализи ще запознаем пловдивските граждани с идеите на коалиция „Обединени зелени“ за опазването на културно-историческото наследство, управлението на отпадъци, създаването на зелени разботни места и др.

културен

Share this Post!


Related post

  TOP