Menu
природа

Отново за фактите в Пловдив

Една от най-важните теми, вдъхновила преди десетилетия и продължаваща да мотивира природозащитните движения в Европа и по света, е опазването на градската зелена система и околна среда. Тази тема е особено релевантна и болезнена за пловдичани, които са принудени да живеят в един мръсен, неподреден и задръстен от автомобили град. Независимо от прокламациите на общината, фактите са обществено достъпни и говорят ясно. Ние няма да спрем да ги повтаряме, докато не сме сигурни, че всеки пловдивчанин ги е чул и осмислил:

  • При нормативно изискване от 20 кв.м./жител обществени озеленени площи за широко и специцифично ползване в големите градове, според общия устройствен план на гр. Пловдив от 2007г. са налице ок. 19 кв.м./жител, като предвижданията на изменения общ устройствен план от 2015г. намалят тази територия до по-малко от 11 кв.м./жител (почти двоен спад). Казано най-простомегаломански проекти като предлагания дублиращ гребен канал с прилежащи спортни обекти, спирки на градския транспорт, паркинги и хотели или изграждане на лифт на природна забележителност „Бунарджика“ са откровено вредни за въздуха, зеленината и екосистемата и включват унищожението на защитени зони по „Натура 2000“  и част от парк „Отдих и култура“. Само по себе си намерението да ликвидираш зони, определени от международни експерти за общоевропейска ценност и попадащи под защитата на европейски и български закони, е трудно за проумяване. За незапознатите можем да допълним, че местата, попадащи в екологичната мрежа „Натура 2000“  се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците). И двете директиви са отразени в българското законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

 

  • Определеният от община Пловдив размер на данъка върху недвижимите имоти е 1,8 промила от данъчната оценка (за сравнение – 1,45 промила в Бургас и Стара Загора и 1,875 в София); размерът на данъка върху леки автомобили е 0,48 – 1,90 лв. за 1 kW мощност (при 0,34-1,84 лв. в Бургас, 0.51-1,85 в Стара Загора и 0,43 – 1,54 лв. в София). Независимо, че тези данъци са осезаемо по-високи от местните данъци в други области и близки общински центрове и ощетяват несправедливо гражданите на Пловдив, броят на автомобили на глава от населението е значително по-висок от този в сравними по жители и размери европейски градове. Последното се дължи на неадекватната общинска политика за намаляване ползването на МПС и стимулиране на зеления транспорт.

 

  • Видно от официални доклади на Изпълнителната агенция по околна среда за 2013г., в Пловдив са констатирани най-сериозни превишения на законовите изисквания за пределно допустимите концентрации на фини прахови частици – 50 мкг/куб.м. средноденонощна норма за ФПЧ10, която не следва да бъде превишавана повече от 35 пъти годишно и 30 мкг/куб.м. за ФПЧ2.5. Според доклада е налице превишаване на нормите в града между 139 и 173 дни годишно в различните пунктове, като по този начин градът надминава дори и замърсени от индустриално производство градове като Перник, Гълъбово и Димитровград. Данните на Европейската екологична агенция за 2011г. показват подобни стряскащи цифри, според които в проучване, направено между 386 града в Европа, Пловдив е на второ място по дни с надвишени концентрации на фини прахови частици (след Перник). Повишените нива на ФПЧ, особено в комбинация със наднормено замърсяване със серен диоксид, азотни окиси, амоняк и т.н., оказват сериозно негативно влияние върху дихателната и сърдечно-съдовите системи в човешкия организъм и водят до затруднения в дишането, астма, хроничен бронхит, инфаркт, инсулт и могат да причинят смърт. В същото време, Община Пловдив по никакъв начин не е изпълнила собствената си Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух, което се потвърждава и от официалния доклад на Енергийна агенция – Пловдив от 2011г.

 

Ще продължим да повтаряме гореспоменатите факти, както и много други, докато наистина всеки пловдивчанин осъзнае реалните проблеми и свали розовите очила, които управляващите му слагат под формата на „развитие“, „прогрес“ и др. Ние никога не сме били срещу прогреса. Ние винаги сме поддържали прогреса и развитието, стига те да бъдат постигани по устойчив, прозрачен и законен път.

чист

 

Share this Post!


Related post

  TOP