Menu
zx620y348_1009418

Против намерението на Аурубис за разширение на хвостохранилище в района на община Пирдоп

Становище на МО на ПП-Зелените -Пловдив:

До: висшия Екологичен експертен Съвет при МОСВ

Зелените граждани на град Пловдив сме силно разтревожени от намерението на компанията Аурубис да разшири хвостохранилището в района на община Пирдоп. Високото съдържание на арсен в хвоста, многобройните замърсявания на река Тополница, вливаща се в река Марица, пагубният ефект върху околната среда, фауната по поречието на река Тополница в следствие дейността на дружеството, високата заболеваемост на местното население в селата Поибрене и Мухово, липсата на проведени обществени обсъждания в тези населени места, както и в градовете Пазарджик и Пловдив, които биха били пряко застрашени от екологична катастрофа при евентуално следващо наводнение, и скъсване на въпросното хвостохранилище ни дават основателни причини да оспорваме намерението на Аурубис за разширение на обема на хвостохранилището в землището на град Пирдоп.
Нашето становище е категорично и отрицателно и се базира на следните факти:

Популациите Bofo viridis и по-рядко срещаното опашато земноводно Tritirus cristatus са особено засегнати от замърсяването в района. Освен че липсва храна, има и рязък спад в съдържанието на на влага в най-ниския въздушен слой над обезветрената и ерозирала земя.

Намалената популация сред видовете земноводни и влечуги в района на комбината е основна причина за изчезването на жълтата водна змия. Насекомите са представени от много оскъдно разнообразие от видове и на разстояние 500 м от „Аурубис България” АД не е открит насекомояден бозайник. С увеличаване на разстоянието се появяват къртици. Гризачи се намират на 3 км от „Аурубис България” АД.

Проведени са проучвания с цел да се установи натрупването на определени тежки метали и токсични елементи в рибите. Установени са стойности за следните тежки метали и метаболично активни елементи: кадмий, олово, мед, кобалт, никел, манган, цинк, магнезий, желязо и стронций.

Най-ниските концентрации на изследваните елементи са установени в рибите в язовир Душанци и в горното и долно течение на река Тополница при същия язовир. Този район може да се класифицира като естествено чист и може да се използва като база за сравнение с други райони. Рибата в река Тополница над язовир Жеков вир и в самия язовир не съдържа натрупани токсични елементи в различни количества. След вливането на реките Златишка и Медетска, които са напълно мъртви, положението в река Тополница силно се влошава. До селата Петрич, Кайряка и чак до село Поибрене, в реката няма никаква риба. В река Тополница, над язовир Тополница концентрацията на токсични елементи в рибата е от 2 до 5 пъти по-висока. Степента на натрупване варира в големи граници, но концентрацията на отровни метали във видовете риба спадащи към по-високи трофични нива е по-висока.

Заради наднормено високите стойности на арсен във водата на пазарджишкото село Поибрене бе спряно водоподаването на населеното място. Преди три години пък от здравното министерство взеха кръвни проби от неговите жители, но и до днес резултатите от тези изследвания не са официално оповестени. Иначе е установено, че в почвите около Златица и Пирдоп равнището на този химичен елемент достига до 200-250 мг/кг, при допустима норма от 25 мг/кг!
Последната проверка на софийската РИОСВ от края на юни т. г. е констатирала пък зелен цвят на река Малък Искър в района на пазарджишкото село Калугерово, за който се предполага, че се дължи на отложените по дъното наноси, наситени с тежки метали- арсен, кадмий и други.

яз. Тополница е най-големият язовир в Средногорието. Тежките метали, изхвърляни от производствата на „Дънди прешъс“ и „Аурубис“ се натрупват там и при всяко голямо наводнение , се вливат и в Марица.

Както неведнъж сме отбелязвали, още през 1994 г. районът по линията„Пирдоп-Златица-р. Тополница“ е екологична „гореща точка“. Тук хвърлят отровите си две чужди компании:„Аурубис“ – най-големият производител на мед в Европа, приватизирал някогашното българско медодобивно предприятие в Средногорието; и заедно с „Дънди Прешъс Метълс“ – която разработва златните ни находища в Челопеч, са двата най- големи замърсители в този район. Кумулативният ефект от техните дейности също трябва да бъде взет предвид.

Години наред отровите, които се отделят при техните производства, буквално „изтичат“ към половин България, понесени от мъртвите води на местните потоци, в които се заустват наситените с опасни тежки метали отпадъци. Вливайки се в река Тополница, те попадат в построения по нейното поречие едноименен язовир, който напоява почти цялото Пазарджишко поле. Токсините, пропътували около 80 км до неговата „чаша“, оттам достигат и до река Марица, забърквайки смъртоносен коктейл от арсен, кадмий и олово – в пъти над допустимите граници, който се разрежда в нейните води.

Към реализацията на проекта не бива да се пристъпва без съответната оценка на въздействието върху околната среда и хората, без изградени достатъчно пречиствателни съоръжения и без пригодени за съхранение на опасни товари складове и транспорт. Настояваме да се преустановят престъпните замърсявания на Средногорието и поречието на Тополница и проекта за раразширение на обема на хвостохранилището в землището на град Пирдоп да бъде спрян.

Share this Post!


Related post

  TOP